Cizinec, který chce v tuzemsku pracovat, potřebuje pracovní povolení. Co všechno obnáší jeho získání?

Pracovní povolení pro cizince, kdy není nutné

Za cizince se z pohledu volného pracovního trhu považují občané tzv. třetích zemí. Znamená to, že občané EU žádné povolení nepotřebují.
Jedinou povinnost tak má zaměstnavatel, a to informovat Krajskou pobočku Úřadu práce. A naopak, při ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen opět dát na vědomí tuto informaci Úřadu práce.

prace
 
V praxi může nastat u cizince ze zemí mimo EU ještě jiný případ. A to ten, kdy už cizinec na území ČR pobývá, má tedy povolení k pobytu. A zároveň chce pracovat. Může to být třeba student, rodinný příslušník osoby pocházející z EU nebo osoba, která je již držitelem trvalého pobytu. Ani ta žádné další zvláštní povolení nepotřebuje.

Cizinec ze země mimo EU, který nemá povolen pobyt 

Pokud chce cizinec ze třetí země bez povolení k pobytu v ČR legálně pracovat, potřebuje zároveň povolení k pobytu i pracovní povolení. Typicky se tak v praxi řeší například pracovní povolení pro Ukrajince, kteří patří mezi často využívané zahraniční zaměstnance.
Původně se za tímto účelem vydávaly tzv. zelené karty, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, případně také víza k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání. Pro zaměstnance to však bylo neúměrně administrativně zatěžující.

karta
 
Nyní si tak v praxi mohou požádat o tzv. zaměstnaneckou kartu. Jedná se většinou o duální povolení, které v sobě propojuje povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. Žádat si o ni musí na zastupitelském úřadu ČR ve státě, kterého je občanem.

Náležitosti zaměstnanecké karty

Cizinec je povinen doložit následující:

 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování
 • pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, případně i dodatek o prodloužení na dobu, na kterou je žádáno o prodloužení zaměstnanecké karty
 • rozhodnutí Úřadu práce o prodloužení povolení k zaměstnání u neduální karty
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon dané profese
 • jak uvádí Ministerstvo vnitra České republiky na svém webu, povinnost předložit tuto náležitost platí pouze u zaměstnanecké karty s duálním charakterem, a to pouze pokud doklad dříve předložený OAMP pozbyl platnosti (např. v případě, že průkaz o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je již neplatný)
 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • na vyžádání také doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • v případě změny podoby i aktuální fotografii

Modrá karta

Pod pojmem modrá karta se rozumí obdobné duální povolení opravňující k výkonu povolání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Cizinec musí doložit:

 • cestovní doklad
 • dvě fotografie
 • doklad o zajištění ubytování
 • pracovní smlouvu
 • doklady potvrzující kvalifikaci
 • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro jeho výkon
 • jde-li o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující veškeré příslušné náležitosti, tj. jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození, bydliště, druh práce, místo výkonu práce a název a sídlo uživatele

Více informací i možnost zprostředkování pracovního povolení pro cizince najdete na stránkách https://irsczech.com/.